Postopek za pridobitev lastnine

Postopek za pridobitev lastnine na kmetijskih zemljiščih v Kozjanskem parku in drugih zavarovanih območjih.

1. Ko se kupec odloči za nakup nepremičnine, prodajalec izpiše ponudbo o prodaji kmetijskih zemljišč, ki jo posreduje v objavo na pristojno upravno enoto.

2. Ponudba je javno objavljena na oglasni deski 30 dni, potem izda Upravna enota Zapisnik o ugotovitvi, kdo se je prijavil za nakup.

3. V roku 15 dni, ko prodajalec in kupec prejmeta zapisnik postane le-ta pravnomočen in je potrjen od Upravne enote sestavni del pogodbe. Podpis prodajalca se overi pri notarju.

4. Ko je zapisnik pravnomočen, se v roku 60 dni po izdaji odločbe pripravi pogodba, ki se podpisana od obeh strank predloži v enem izvodu - na isto Upravno enoto skupaj z obrazcem Vloga za odobritev pravnega posla, ki je ustrezno kolkovana

5. Istočasno se vloži Vloga za izdajo soglasja za promet z nepremičninami na zavarovanem območju skupaj s podpisano, a ne overjeno pogodbo na Agencijo RS za okolje in prostor. Kupec podpiše izjavo, da soglaša z varstvenimi režimi na zavarovanem območju

6. Na DURS se predloži 2 izvoda pogodbe (1 original in 1 kopija) skupaj s fotokopijo osebnih dokumentov kupca in prodajalca, in od prodajalca podpisano napoved za odmero davka na promet nepremičnin. V kolikor je lastnik nepremičnine od 2002 leta dalje, in v njej ne živi stalno, pa se vloži še napoved za odmero davka od kapitalskih dobičkov, in sicer istočasno s pogodbo. Priloži se tudi sklep o odobritvi pravnega posla in soglasje za promet z nepremičnino od Agencije in lokacijska informacija oz. potrdilo o namenski rabi.

7. DURS odmeri davek v roku enega do 2 tednov, ki ga plača prodajalec ali v njegovem imenu kupec, nato overjeno pogodbo na davčnem uradu dvigne prodajalec osebno ali od njega pooblaščena oseba in jo odnese k notarju, kjer overi svoj podpis.

8. Notarju predloži

* registrirano pogodbo s strani davčnega urada
+ lokacijsko informacijo ali potrdilo o namenski rabi prostora
+ fotokopijo osebnega dokumenta kupca
+ pravnomočen zapisnik Upravne enote o sprejemu ponudbe za nakup
+ izjavo, da kupec soglaša z varstvenimi režimi na zavarovanem območju
+ soglasje za promet z nepremičnino na zavarovanem območju

9. Kupec prejme notarsko overjeno pogodbo, ko plača prodajalcu kupnino

10. Kupec vloži zemljiško knjižni predlog za vpis lastnine na pristojno sodišče skupaj s sodno takso

Morda se podrobnosti razlikujejo po posameznih občinah, vendar bistvo ostaja enako ali vsaj podobno. Gradivo je pomembno za vse kupce nepremični v zavarovanih območjih.

Naše izkušnje kažejo, da izvedbo nakupa ali prodaje nepremičnine lahko izvede stranka sama, če ima dovolj časa in voljo, da se ukvarja s tem postopkom, v kolikor pa si tega ne želite, pa lahko storitev zaupate nam, nas pokličete, in bomo v vašem imenu uredili vse, da bo vaša nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo in boste brezskrbno spali v svojem novem domu, ki je morda največja življenjska investicija.

Zato zaupajte takšne zahtevne postopke strokovnjakom, ki s svojimi izkušnjami gradijo partnerstvo uspešnih

»TEPS – PARTNER USPEŠNIH«

041 - 653 378