Poslovni načrt

FORMULAR ZA POSLOVNI NAČRT GOSPODARSKE DRUŽBE
Če imamo pozitiven odgovor na tržne in tehnične dileme, je smiselno nadaljevati in s pomočjo poslovnega načrta uresničiti zamisel. Če sami ne znamo narediti proizvoda, lahko zaposlimo strokovno osebje ali pa izdelamo proizvod s kooperanti, vsekakor pa moramo biti sposobni organizirati proizvodnjo in rešiti tehnične probleme. Nujno pa je, da znamo doseči primeren obseg trga, da bi lahko uspešno poslovali.

PREDHODNO OVREDNOTENJE POSLOVNE ZAMISLI

PANOGA, V KATERI BOSTE POSLOVALI
Kakšni so vaši trendi poslovanja v panogi (v Sloveniji/v tujini?) Pojasnite, kako je panoga občutljiva na gospodarska nihanja:

Ali napovedujejo panogi pozitivna gibanja: Rast prodaje? Da Ne

VAŠ PROIZVOD/STORITEV
DA NE
□   □   Lahko proizvedete proizvod/storitev?
□   □   Ga lahko razvijete (če ga nimate) v primernem času?
□   □   Stroški razvoja niso pretirano visoki?
□   □   Ste si zagotovili potrebne nabavne poti?

VAŠ TRG
DA NE
□   □   Lahko točno opredelite vaš trg (ciljne kupce, tržno nišo)?
□   □   Je vaš trg zadosti velik za uspešno poslovanje?
□   □   Je trg preveč razpršen v prostoru in stroški distribucije preveliki?
□   □   Ali vaš trg raste?
□   □   Je trg pripravljen za proizvod?
□   □   Je vaš proizvod/storitev za kupce nekaj povsem novega?
□   □   So kupci izrazito privrženi dosedanjim proizvajalcem?
□   □   Ali pomeni prehod na vaš proizvod/storitev večje stroške za kupce?
□   □   Se lahko vaš proizvod/storitev zlahka dopolnjuje z obstoječimi proizvodi/ storitvami?

VAŠI KONKURENTI
Kako močna je konkurenca?
DA NE
□   □   Ali obstaja na trgu dominantni konkurent?
□   □   So tržni deleži razpršeni in je lahko prodreti na trg?
□   □   Obstajajo finančno močni konkurenti, ki vas lahko izrinejo s trga?

VAŠI DOBAVITELJI?
Kako blizu ste do ključnih dobaviteljev?
DA NE
□   □   Ste odvisni le od enega ali dveh dobaviteljev?
□   □   So dobavitelji čvrsto zasidrani na trgu in zanesljivi?

VAŠI DISTRIBUTERJI?
Kdo so vaši ključni distributerji?
DA NE
□   □   Ste odvisni le od enega ali dveh distributerjev?
□   □   So vaši distributerji tržno uveljavljeni in zanesljivi?

VAŠ PROCES PROIZVODNJE
DA NE
□   □   Je pri poslu računati z izrazito velikimi problemi proizvodnje?
□   □   Boste težko našli primerno osebje?
□   □   Boste morali osebje dodatno usposobiti?
□   □   Je proizvodnja izrazito komplicirana?
□   □   Boste morali investirati veliko kapitala že na začetku v proizvodnjo?
□   □   Boste potrebovali velike, drage zaloge?
□   □   Lahko razvijete novo tehnologijo, ki bo znižala stroške?


VAŠA FINANČNA PLAT POSLOVANJA
Opišite, kakšne finančne probleme pričakujete:
_______________________________________________________________________
DA NE
□   □   So režijski stroški visoki in pritiskajo na denarne tokove?
□   □   Boste težko prišli do kreditov?
□   □   So profitne stopnje nizke in poslovanje zelo občutljivo zanje?
□   □   Se boste morali občutno zadolžiti?
□   □   Imajo vaši predstavniki potrebno strokovno znanje?
□   □   Bo zelo drago pridobiti dodatne strokovnjake?
□   □   Se panoga ali trg hitro menjata?
□   □   Ali bodo demografski in družbeni dejavniki vplivali na trg?
□   □   Pričakujete večje tehnološke spremembe, ki bodo vplivale na stroške in vašo konkurenčnost?

041 - 653 378