Predstavitev podjetja

Firma TEPS, center inovativnega podjetništva, d.o.o. Celje je družba, ki je bila ustanovljena leta 1992 in je vpisana v sodni register pri okrožnem sodišču v Celju. Pravno organizacijska oblika družbe je družba z omejeno odgovornostjo. Sedež podjetja je na Ulici bratov Vošnjakov 3 v Celju. Kot osnovna dejavnost družbe je vpisana računovodska- knjigovodska dejavnost, davčno svetovanje(74.120) in agencija za posredovanje v prometu nepremičnin (68.310).

VIŠINA USTANOVITVENEGA KAPITALA
Ustanoviteljica družbe in zakonita zastopnica firme je Zdenka Jagodič.
Družba Teps d.o.o. Celje ima 14.188,00 € osnovnega kapitala.

ZASTOPSTVO PODJETJA
Zakon o gospodarskih družbah določa, da družbo zastopajo zakoniti zastopniki. Zakon za vsako obliko družbe določa kdo jo zastopa, vendar lahko zastopstvo družbeniki uredijo v aktu o ustanovitvi družbe tudi drugače. V našem podjetju imamo direktorja, ki je tudi zakoniti zastopnik.

ORGANIGRAM PODJETJA


Firma izvaja svoje storitve zelo kvalitetno in ažurno in sledimo zakonsko določenim rokom. Standarda kakovosti še nimamo, ga pa dobro poznamo in si ga v prihodnosti tudi želimo.

PANOGA IN OCENA PANOGE
Teps je storitveno podjetje z osnovno dejavnostjo posredovanja v prometu nepremičnin in računovodstva. Uporabljamo splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Menim, da je za našo dejavnost računovodstvo in posredovanje perspektiv v evropski uniji dovolj. Ker vedno več podjetij iz tujine odpira podjetja tudi pri nas, potrebujejo vodenje poslovnih knjig po slovenskih računovodskih predpisih in iščejo poslovne prostore za opravljanje svoje dejavnosti in nasvete v zvezi s poslovanjem v Sloveniji.

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE

RAČUNOVODSTVO
Naša osnovna dejavnost, ki izhaja iz same ustanovitve firme je računovodstvo, vodenje poslovnih knjig, obračuni plač in svetovanje za različna podjetja. Naši poslovni partnerji oz. naši kupci so iz Celja in njegove širše okolice. Lastnica podjetja ima dolgoletne izkušnje in potrdilo o usposobljenosti za vodenje računovodskega servisa (GZS), zato se lahko pohvalimo, da imamo stranke, ki vztrajajo pri Teps-u že od same ustanovitve leta 1992. Naša prednost, ki jo ponujamo je zagotovo tudi ta, da k določenim strankam pridemo po dokumentacijo potrebno za knjiženje tudi na dom ali njihov sedež poslovanja. To so običajno tudi srečanja z lastniki podjetij, ki pa imajo vedno dovolj vprašanj, na katere vsekakor najdemo odgovore. K temu nam pripomorejo seminarji, stalno spremljanje uradnih listov in prebiranje ostalih zakonov. Smo tudi člani podjetniških povezav in zbornic tako, da si pomagamo tudi z njihovimi revijami in članki, ki jih objavljajo njihovi svetovalci.

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE
Naša druga osnovna dejavnost, ki prerašča v glavno je z opravljenim izpitom za posredovanje v prometu nepremičnin, ki ga je opravila direktorica Zdenka Jagodič, posredovanje v prometu z nepremičninami. Za stranke, ki iščejo nepremičnino imamo bogato ponudbo tako za fizične osebe kot poslovne partnerje, s katerimi sodelujemo. Za fizične osebe nudimo izbiro hiš, stanovanj novih in starejših, vikende, parcele, za družbe in podjetnike pa gostinske lokale, skladišča, pekarne, mesnico, in še kaj. Trg nepremičnin je široko področje, ki se uspešno razvija in daje z leti tudi dobre sadove. Prizadevamo si biti čimbolj prepoznavni na tem trgu, izvajati čim kvalitetnejše storitve za zadovoljstvo naših odjemalcev. Zato smo oblikovali tudi svojo spletno stran in oglašujemo na več portalih, ki omogočajo, da nas kupci najdejo in nam
zaupajo svoje želje. Za uspešno izvedbo prometa nepremičnin pa nudimo možnost izpolnjevanja našim strankam izpolnitev vseh obrazcev do vpisa v zemljiško knjigo.

SVETOVANJE
Sodelujemo z razvojnimi agencijami in lokalno podjetniškimi centri v naši okolici, ki izdajajo vavčerje za svetovanje podjetjem in brezposelnim osebam, ki si želijo odpreti lastno podjetje. V Tepsu smo od leta 2001 nudimo specialistično računovodsko in davčno svetovanje in smo bili tudi vpisani v katalog ekspertnih svetovalcev pri JAPTI ( javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije). Tako s svojimi svetovalnimi storitvami veliko pripomoremo pri pospeševanju samo zaposlovanja brezposelnih oseb. Njim omogoča vavčerski sistem sofinanciranje svetovalnih storitev iz različnih področij. Za računovodska usposabljanja, ki jih izvajamo, si lahko podjetja zagotovijo sofinanciranje države, kar je gotovo pozitivno za nadaljnji razvoj malih podjetij. Ker nova podjetja ponavadi potrebujejo tudi poslovni načrt sodelujemo z našim razvojnim zavodom Vedoma, ki je za to dejavnost specializiran in dobro usposobljen.

ODKUPI TERJATEV IN NEPREMIČNIN
Sodelovanje z študentskim servisom nam omogoča, da za določene naloge dobimo osebo, ki nam pomaga pri delu. Izvajamo izterjave in vlagamo izvršbe za naše stranke, in za druge poslovne partnerje, ki to pri nas naročijo. Za naše potrebe spremlja stečaje podjetij in nas obvešča o javnih dražbah, na katerih sodelujemo. Odkupujemo tudi terjatve podjetij v stečaju in nepremičnine, ki so tržno zanimive.

GROZDI
V letu 2003 smo bili ustanovitelj in koordinator kovinarskega grozda Jagoda. To je združenje več mikro podjetij kovinarske stroke iz Celjske regije. Z mesečnimi sestanki smo podjetnike motivirali in jim pokazali, kje in kako lahko skupaj kaj naredijo. Tako so nekateri v letu 2004 pridobili sistem kakovosti ISO. Pripravili so skupen katalog in se predstavili na obrtnem sejmu v Celju.
Teps je tudi član zelo uspešnega informacijskega grozda e-Aliansa iz Velenja. Za njih vodimo tudi poslovne knjige in aktivno sodelujemo pri projektih. Združenih je osemnajst podjetij iz cele Slovenije, Univerza na Primorskem ter Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije iz Maribora. Grozd se širi in je prepznaven že zunaj evropskih meja, tako na Kitajskem, v arabskem svetu in v državah bivše Jugoslavije.

PROJEKTI
V prvih letih smo sodelovali v razpisih v okviru Republike slovenije. Skupaj z našimi sodelavci pa se prijavljamo tudi na evropske projekte. Sodelujemo pri programih Leonardo da Vinci, Cedefop, na razpisih Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za šolstvo in še kaj. Pri sami izvedbi projektov sodelujejo tudi naši sodelavci in po potrebi družinski člani zaposlenih.. Tako smo v okviru projektov pridobili nova znanja in raziskali države in vzpostavili kontakte, z naslednjimi državami, kot so Španija, Irska, Italija, Nemčija, Švedska, Norveška in Grčija.

LETNA POROČILA IN DAVČNA NAPOVED ZA POSLOVNE PARTNERJE
V dejavnosti računovodstvo poleg mesečnih obveznosti, ki jih zagotavljamo v skladu z zakonodajo pripravljamo tudi letna poročila in davčne obračune za fizične in pravne osebe.

PRAVNE OSEBE

  • OBRAČUN DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB
  • IZKAZ FINANČNEGA IZIDA (POSLOVNI IZID)
  • PODATKI IZ BILANCE STANJA
  • PODATKI IZ IZKAZA BILANČNEGA DOBIČKA/ BILANČNE IZGUBE

FIZIČNE OSEBE

  • NAPOVED OBRAZCEV ZA ODMERO DAVKA OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI ( POPISNI LISTI)
  • PODATKI IZ BILANCE STANJA
  • PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA S PRILOGAMI


DELAVNA MOTIVIRANOST
Motivacija je pomembna aktivnost, s katero si vodje prizadevajo prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegli rezultate, ki so pomembni za njihovo organizacijo. Vsak vodja se prej ali slej spopade z izzivom, kot je motiviranje delavcev. Delavec pa je pripravljen na zahtevne in odgovorne naloge šele takrat, ko se na delavnem mestu počuti spoštovan, opažen in ima občutek, da bo do popolnosti uresničil svoje potenciale. Vse več delodajalcev se zaveda, da so ljudje delavni in odgovorni in se nalogam ne izogibajo, če je njihovo delo dovolj cenjeno, delavno okolje prijetno ter jim omogoča zadovoljevanje višjih potreb. V podjetju smo lani organizirali delavnico z naslovom UŽIVAJ V DELU.

UPORABA INFORMATIKE IN RAZLIČNIH PROGRAMOV PRI DELU
V današnjem času tehnologije je v večini poklicev težko ali pa nemogoče delati brez računalnika. Program podjetja Pronet je računovodski program, ki nam omogoča vodenje poslovnih knjig na enostavni in dvostavni način. Vsebuje vodenje davčnih evidenc in obračune plač. Za register in obračun osnovnih sredstev uporabljam program PRO. Za vsakodnevno delo pa programe Word, Excel, Acrobat Readers, Outtlook Express, Internet.

041 - 653 378