Vodenje poslovnih knjig

Pogoj za uspešno poslovanje podjetja je urejeno računovodstvo, ki vam ga zagotavlja le izkušen računovodja oz. kvaliteten računovodski servis. Dober računovodja je vaš najboljši finančni svetovalec, saj vaše poslovanje, poleg vas, najbolje pozna. Ima poglobljeno znanje iz področja računovodstva, financ in davkov in lahko vašemu podjetju prihrani veliko finančnih sredstev. Je tudi vaš računovodja oz. računovodski servis tak?

V celoti ali delno opravljamo za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike in zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike), društva ter zavode naslednje računovodske storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige),
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk),
 • Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov,
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence povezanih s plačami za DURS in ZPIZ,
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški,
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • Obračun davka na dodano vrednost,
 • Obračun zamudnih obresti, izpisi plačilnih opominov,
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov),
 • Izdelava davčne bilance,
 • Periodična računovodska poročila po želji podjetja,
 • Poročanje iz naslova poslovanja s tujino (Banka Slovenije),
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu,...),
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • Računovodska analizira poslovanja,
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti,
 • Priprava predlogov za kompenzacije, cesije, asignacije.
041 - 653 378